Sanace kanálů

Kvalita není jen záležitostí důvěry v prováděcí podnik. U sanace kanálů je zapotřebí předložit doklad o kvalitě „černé na bílém“ – ve smyslu životnosti, stability a také ochrany vod. Jako nezávislá, akreditovaná zkušební laboratoř pro vás na základě výsledků zkoušek dokumentujeme úspěch vašeho sanačního projektu.


Zkoušky materiálů


Tříbodová zkouška ohybem

Tříbodová zkouška ohybem: Tato zkouška je stanovena jako standard pro určení ohybových vlastností. Důležité odkazy k odběru vzorků najdete v sekci download


Zkouška pro stanovení únosnosti ve vrcholovém tlaku

Touto zkouškou se zjistí specifická počáteční kruhová tuhost. Tato zkouška se provádí jak u hadicových linerů tak také u potrubí ze sklolaminátu.


Zkouška těsnosti

Na základě této zkoušky se zajistí, aby byla dána těsnost laminátu proti infiltracím a exfiltracím. Provádí se jako standardní zkouška ve spojení s tříbodovým ohýbáním.


Plynová chromatografie

Zbytkový obsah styrenu umožní vyjádření o prokalení reaktivních pryskyřic obsahujících styren. Pro stanovení zbytkového obsahu styrenu využíváme plynovou chromatografii.


Analýza DSC

Pomocí analýzy DSC (také: dynamická kompenzační kalorimetrie DKK) se určuje vytvrzení systémů epoxidových pryskyřic a srovnává se s referenční hodnotou. Používá se, pokud není na staveništi možno získat žádná mezikruží nebo kruhové úseče, například při sanaci domovní přípojky.


Spektrální analýza

Srovnáním referenčních spekter se zkouší, zda dodaná kvalita pryskyřice odpovídá objednané kvalitě. Siebert + Knipschild disponuje vlastní databází, ve které jsou uložena referenční spektra reaktivních pryskyřic všech běžných sanačních systémů.


Plnivo a obsah skla

K určení obsahu textilního skla a minerálního plniva sklolaminátových plastů se používá proces kalcinace.


Analýza DMA

U vzorků z hadicových linerů ≤ DN 200 se pomocí této zkušební metody určuje ohybový paměťový modul.


24 hod. sklon k tečení

Určení tečení probíhá pomocí zkoušky meze pevnosti v tečení v tříbodovém zatížení ohybem.


Požadavky

Existuje velké množství dalších zkoušek v oblasti zajištění kvality u projektů sanace kanálů. V zásadě se naše zkoušky materiálů řídí dle požadavků

  • DIN EN ISO 11296 část 4
  • příslušných platných povolení DIBt
  • běžných právních předpisů, např. DWA-A 143-3 (dříve ZTV) Německého sdružení pro vodní hospodářství, odpadní vody a odpad (DWA).

Všechny zkoušky se provádějí dle zadání zakázky. Všechny zkoušky slouží ke kontrole, zda dodaná kvalita odpovídá kvalitě objednané. Máte otázky k požadavkům, provádění nebo odběru vzorků? Rádi je zodpovíme.